Esileht Sihtkohad Lennupiletid Hotellid Firmast  

  EUROOPA
  HISPAANIA
  ITAALIA
  KREEKA
  LÄTI
  PORTUGAL
  AAFRIKA
  EGIPTUS
  LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK
  SEISHELLID
  AASIA
  DUBAI
  IISRAEL
  INDIA
   MALDIIVID
   MAURITIUS
   NEPAAL
  TAI
  VIETNAM
  LÕUNA-AMEERIKA JA
  KARIIBI MERI
  KUUBA
  BRASIILIA
 
  GOLFIREISID
  HISPAANIA
  LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK
 
 
kuumad.com

 


OÜ REISIKLUBI REISITINGIMUSED

Käesolevates reisitingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid:

Reisikorraldaja - OÜ Reisiklubi
Reisija - Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja
Vahendaja - Reisikorraldaja poolt koostatud reise vahendav isik võlaõigusseaduse § 866 lg4 mõttes


1. REISILEPING JA REISI KINNITAMINE
1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse Reisikorraldaja ja Reisija vahel. Leping jõustub hetkel, mil Reisija on valinud välja reisi, Reisikorraldaja või Vahendaja on väljastanud reisikinnituse ja Reisija on tasunud ettemaksu või reisi hinna.
1.2 Kui Reisija poolt soovitud reis on välja müüdud, jääb tellimus ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist.
1.3 Reisilepingu sõlmimisel on Reisikorraldaja kohustatud andma Reisijale informatsiooni reisil osalemiseks vajalikest nõuetest ja tähtaegadest, samuti reisi sihtkohamaa passi- ja viisanõuete, reisikindlustuse olemasolu ning tervishoiualaste soovituste kohta.
1.4 Reisilepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada ning muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitada kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, jms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

2. REISI HIND JA SELLE TASUMISE KORD
2.1 Reisipaketi hinna moodustavad reisiteenused, millised on kirjeldatud reisikataloogis või teistes reisi tutvustavates materjalides, samuti Reisikorraldaja poolt tehtud kirjalikus pakkumises Reisijale.
2.2 Reisipaketi hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenuse osutamine, samuti reisiga seotud kindlustusteenuste vahendamine.
2.3 Hind ei sisalda hotellidest hilise väljaregistreerimise lisatasu. Vastavalt rahvusvahe-lisele tavale tuleb hotellitoad vabastada lahkumispäeval kella 12.00-ks.
2.4 Reisikorraldaja poolt tehtavate reklaami- ja müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele. Soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
2.5 Kui Reisija ei kasuta mõnda reisipaketi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda vastava teenuse maksumuse tagastamist ja/või hüvitamist.
2.6 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta, kui:
2.6.1 muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda;
2.6.2 muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud;
2.6.3 muutuvad oluliselt valuutakursid;
2.7 Reisitasu suurendamisest tuleb Reisijale teatada ette vähemalt 30 päeva enne reisi algust.
2.8 Reiskorraldaja poolt määratud tähtajaks tuleb tasuda ettemaks 10% ulatuses kogu reisi maksumusest.
2.9 Kogu reisi maksumus tasutakse 30 päeva enne reisi kui Reisikorraldaja ei ole Reisijat teavitanud teistmoodi.
2.10 Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud reisi tellimisel.


3. REISI MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
3.1 Reisijal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel:
3.1.1 kui on toimunud olulise reisiteenuse oluline muutumine ja Reisija on Reisikorraldajale esitanud reisi tellimuse tühistamissoovi kuni 24 tunni jooksul pärast teate kättesaamist olulise reisiteenuse muutumise kohta, kuulub reis muutmisele või tühistamisele tasumata Reisikorraldajale hüvitust;
3.1.1 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist rohkem kui 7 päeva enne Reisikorraldaja poolt määratud ettemaksu tasumise tähtaega, kuulub Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud vastavalt 500.-EEK/täiskasvanu ning 200.-EEK/laps;
3.1.2 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist peale Reisikorraldaja poolt määratud ettemaksu tasumise tähtaega, jääb reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks Reisikorraldajale;
3.1.3 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist vähem kui 30 päeva enne reisipaketi algust on tasumisele kuuluv summa 100% reisipaketi hinnast.
3.2 Kui reisileping ei ole ennetähtaegselt lõpetatud, kuid Reisija jääb reisi alguspunkti ettenähtud ajaks tulemata või tuleb küll kohale, kuid puuduvad reisist osavõtmiseks vajalikud dokumendid või soov, loetakse reisileping mõjuva põhjuseta ennetähtaegselt lõppenuks ning Reisikorraldaja kohustused Reisija ees täidetuks.
3.3 Kui Reisikorraldajaga sõlmitud reisilepingu lõpetab koos reisiva seltskonna üks liige ning hind on arvutatud ühes toas oleval konkreetsel elanike arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest põhjustatud lisatasu.
3.4 Reisija on kohustatud teavitama reisi tühistamissoovist Reisikorraldajat viivitamatult ja kirjalikult.


4. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1 Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel koheselt kontrollima nende vastavust enda pool antud tellimusega ning erinevuste korral teatama viivitamatult võimalikest mittevastavustest Reisikorraldajale või Vahendajale
4.2 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal kõiki Reisikorraldaja või viimase esindaja poolt kehtestatud ja suuliselt või kirjalikult edastatavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutusettevõtete ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija poolt nimetatud kohustuste mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist. Samuti jäävad kõik kojusõiduga seotud kulutused Reisija kanda.
4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida ta on oma tahtliku või ettevaatamatu tegevuse või tegevusetusega põhjustanud Reisikorraldajale, kaasreisijatele või muudele isikutele (sh. Lennukompaniile, majutusettevõttele jms).
4.4 Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
4.5 Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm. dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu sobimatute dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid reisi tiihistamise määrasid.


5. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
5.1 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud reis vastaks kirjeldustele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonttööde jms. läbiviimiseks reisi kestuse ajal, jms.
5.2 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Vääramatu jõu tõttu (võlaõigusseadus § 103 lg 2 ja § 879), sealhulgas loodusõnnetused, sõjad, streigid vms. Samuti kohaldatakse Vääramatu jõu sätteid, kui reis jääb ära Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
5.3 Reisikorraldaja peab Reisijale olulise reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamata teatama.
5.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:
5.4.1 mis on pohjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest;
5.4.2 kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms. tekib reisi kestuse ajal ootamatu tehniline rike;
5.4.3 kui Reisijal läheb kaduma pagas. Sellisel juhul vastutab Vedaja. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.
5.5 Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Selliseid pretensioone lahendab Reisikorraldaja p 7.4 avaldatud tingimustel.
5.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest, mis on tekitatud hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
5.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Reisikorraldaja teeb omalt poolt kõik, et eelloetletuga põhjustatud probleemid tekitaksid Reisijale võimalikult vähe kahju. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse tasemega hotelli vastu.
5.8 Reisikorraldaja vastutus võlaõigusseaduse § 878 Ig 2 nimetamata kahju eest (s.o. reisikorraldaja tegevusega reisijale põhjustatud kahju, v.a. reisija surma põhjustamine, reisijale kehavigastuste tekitamine või reisija tervise kahjustamine) on piiratud kuni reisitasu kahekordse suuruseni.
5.9 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkohamaal 'persona non grata'-ks. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.


6. REISIKORALDJA ÕIGUS TEHA REISIS MUUDATUSI JA ÕIGUS REIS ÄRA JÄTTA
6.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisipaketti algselt välja kuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada majutusettevõtet või transpordivahendit, muuta ajakavasid ning teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijatele teatada viivitamatult.
6.2 Kui reisilepinguid reisipaketis osalemiseks on sõlmitud vähem kui Reisikorraldaja on planeerinud reisipaketi läbiviimiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom ning reisil osalemise tingimused Reisija jaoks ei muutu halvemaks esialgu kokkulepitust, asendada transpordivahendeid, ajakavasid ja reisi marsruuti või lugeda sõlmitud reisileping ühepoolselt lõpetatuks ja tagastada reisi eest makstu täies ulatuses.
6.3 Reisikorraldajal on õigus reisileping Reisijaga ühepoolselt lõpetada, kui:
6.3.1 Reisikorraldaja poolt määratud ja reisijatele reisilepingu sõlmimisel kokkulepitud tähtajaks ei ole kogunenud Reisikorraldaja poolt reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud Reisijatele reisi ärajaamisest ning sõlmitud reisilepingute ühepoolsest lõpetamisest teatama reisilepingu sõlmimisel kokkulepitud tähtaja jooksul;
6.3.2 Reisikorraldaja võimalused reisi läbi viia on oluliselt raskendunud sihtkohamaal või selle lähedal toimuva erakorralise, Reisikorraldaja tahtele mittealluva sündmuse tõttu (Vääramatu jõud) või muul põhjusel, mis Reisikorraldaja hinnangul seaks reisi toimumisel Reisija julgeoleku ja turvalisuse põhjendamatult ohtu;
6.3.3 Kui Reisikorraldaja jätab reisi läbiviimise ära käesolevates tingimustes loetletud asjaoludel, on Reisijal õigus nõuda uut samatasemelist reisi (asendusreisi). Kui asendusreis on ärajaanud reisist odavam, hüvitab Reisikorraldaja Reisijale hinnavahe.
6.4 Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.


7. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA NENDEST TEATAMINE
7.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.
7.2 Puuduseks reisikorralduses ei loeta:
7.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada;
7.2.2 hilinenud saabumist reisi sihtpunkti või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud Reisikorraldajast sõltumatutel asjaoludel (õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik vm. tehniline põhjus);
7.2.3 hotelli vahetumist vahetult enne reisi, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneering. Sellisel juhul peab Reisikorraldaja tegema kõik, et asendada esialgne hotell samaväärsega;
7.2.4 lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Sellisel juhul kompenseerib Lennukompanii klientidele puuduse vastavalt oma sisekorrareeglitele;
7.2.5 kui Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu;
7.2.6 Vahendaja puudulikku või ebatäpset informatsiooni.
7.3 Reisija on kohustatud viivitamatult kirjalikult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.
7.4 Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju.
7.5 Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale reisi lõppkuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamatajäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.
7.6 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Vääramatu jõu asjaoludel.
7.7 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja nende kahjude eest, mis tekkivad, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.

8. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
8.1 Käesolevate reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eekõige Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata on Reisijal õigus esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile.
Osapooled võivad esitada oma rikutud õiguste kaitseks kohtule hagi Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.


Reisiklubi Meililist


Soovin liituda meililistigaHOTELLIDE
BRONEERIMINE: